Spolupracujeme

V rámci iniciativy Spolu v Pošumaví spolupracujeme s několika organizacemi, které mají podobné anebo nám blízké oblasti zájmu. V některých organizacích rovněž dlouhodobě pracujeme. Rádi bychom je zde v krátkosti představili a sdíleli jejich kontaktní údaje. 

Spolupráce na podpoře sociálních a komunitních aktivit v Pošumaví

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Centrum pro komunitní práci západní Čechy je partner projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví s finanční účastí. V rámci spolupráce je realizována projektová aktivita podpora komunitního plánování sociálních služeb. 

Posláním centra je posilování místních komunit, podpora občanské angažovanosti a účasti veřejnosti na rozvoji obcí, měst a regionů. Díky dlouhodobému působení v Plzeňském kraji, intenzivní spolupráci s partnery z řad samosprávy, neziskových organizací, základních a středních škol, podnikatelů i aktivních jednotlivců, má organizace dobrou znalost území, ve kterém působí, jeho problémů a možností. Nedílnou součástí činnosti organizace je vzdělávání ve výše uvedených tématech, sdílení zkušeností z národní i mezinárodní úrovně a tvorba dlouhodobých rozvojových strategií.

WEBOVÉ STRÁNKY CPKP

Modrý Kos, z. s. 

Nezisková organizace Modrý Kos, z. s. je neoficiální spolupracující organizací MAS Pošumaví na projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví. V rámci spolupráce je realizovaná projektová aktivita podpora homesharingu v MAS Pošumaví. 

Většina realizačního týmu pro homesharing v něm od začátku působí. Spolek byl založen v roce 2021 a v současné době ho tvoří ji 4 členky, které mají dlouholeté pracovní zkušenosti v oboru  speciální pedagogiky a sociální práce. Členky spolku metodicky vede a podporuje organizace Naděje pro děti úplňku, z. s., která jako první v České republice začala realizovat  homesharing na území Prahy. Spolek Modrý Kos je odborným garantem aktivity homesharing v rámci projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví

Spolek Modrý Kos má následující cíle a poslání:

WEBOVÉ STRÁNKY MODRÝ KOS

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. je neoficiální spolupracující organizací MAS Pošumaví na projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví. V rámci spolupráce řešíme především vzdělávání, formální zaštiťování dobrovolníků v pošumavských komunitách (např. při pracovních brigádách) a také společně organizujeme jednorázové akce. 

Posláním organizace je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti. Naplňování našeho poslání se uskutečňuje skrze poskytování sociálně aktivizačních služeb, aktivizačních programů a dalších, zejména dobrovolnických projektů. Od počátku se TOTEM, z. s. zabýval dobrovolnictvím. V průběhu let se původní myšlenka dobrovolnického centra rozvíjela a získávala nové formy a implusy. V současnosti realizují projekty pro seniory, dobrovolníky, rodiny s dětmi, nejrůznější generace a komunity jako takové. 

WEBOVÉ STRÁNKY TOTEM

Klatovská pobočka plzeňské Dobrovolnické organizace ADRA, o. p. s.

Klatovská pobočka plzeňské Dobrovolnické organizace ADRA, o. p. s. je neoficiální spolupracující organizací MAS Pošumaví na projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví. V rámci spolupráce řešíme především sdílení informací, které jsou přínosné pro podporu komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví. 

Dobrovolnické centrum ADRA Plzeň – pobočka Klatovy propojuje svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Jsou součástí humanitární organizace ADRA, která pomáhá lidem v nouzi. Koordinují dobrovolnické aktivity v Klatovech a okolí. Dobrovolníci a dobrovolnice organizace přinášejí radost do života osamělým seniorům a seniorkám a dlouhodobě nemocným lidem. Kromě koordinace individuálního dobrovolnictví dále rozvíjíme firemní dobrovolnictví a provozujeme charitativní obchod. 

WEBOVÉ STRÁNKY ADRA KLATOVY

Dům zahraniční spolupráce 

Dům zahraniční spolupráce je neoficiální spolupracující organizací MAS Pošumaví na projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví. V rámci spolupráce řešíme především sdílení informací o grantových možnostech podpory komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví, popř. přímou podporu komunit při zpracování grantových žádostí. 

Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Jejím hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Poskytují informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Našimi partnery jsou především školy a další vzdělávací instituce, neziskové organizace a firmy, místní samosprávy, ale také jednotlivci – hlavně studenti a studentky, pedagogové a pedagožky, lidé z vedení všech typů škol, pracovníci s mládeží, vzdělavatelé dospělých a další odborná veřejnost. Administrují za Českou republiku dva velké evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a další menší programy jako AIA, AKTION ČR - Rakousko, Barrande Fellowship program, CEEPUS nebo Fondy EHP. Jsou aktivní také v celé řadě mezinárodních sítí (eTwinning, Eurydice, Eurodesk, EPALE) a vedou iniciativu Study in Czechia, která propaguje studium v ČR u zahraničních studentů. Vydávají také potvrzení o vyslání ke studiu československých občanů na VŠ do zemí bývalého Východního bloku před rokem 1989. 

WEBOVÉ STRÁNKY DOMU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Spolupráce na podpoře sociálních a komunitních aktivit v jednotlivých lokalitách 

Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb, p. o.

Doma ve Kdyni je pečovatelská služba, která kromě této činnosti zajišťuje pro své klienty i zdravotní péči. V rámci projektu MAS Pošumaví se jedná o neformální spolupráci. Spolupracujeme přímo na podpoře cílových skupin projektu MAS Pošumaví (neformálních pečujících a svépomocných skupin) na Kdyňsku.

Služby organizace spočívají v pomoci a osobní podpoře, kterou směruje především k zachování samostatnosti klientů a pečujících a k navrácení ke způsobu života, na který byli zvyklí. Služba nabízí rovný a plně profesionální přístup, přičemž všichni pracovníci pečovatelské služby respektují soukromí klientů i pečujících. Pro organizaci je důležitý respekt k pravidlům, zcela individuální přístup k potřebám cílové skupiny a každodenní dodávání pocitu jistoty a vzájemného partnerství.  

WEBOVÉ STRÁNKY DOMA VE KDYNI

Obor sociálních věcí a zdravotnictví města Sušice

S odborem probíhá neoficiální spolupráce na projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví. V rámci spolupráce řešíme především sdílení informací, které jsou přínosné pro podporu sociálních aktivit na území Sušicka, popř. společně přímo podporujeme cílové skupiny projektu MAS Pošumaví na Sušicku. 

WEBOVÉ STRÁNKY ODBORU

Charita Horažďovice

Charita Horažďovice je neoficiální spolupracující organizací MAS Pošumaví na projektu Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví. V rámci spolupráce řešíme především sdílení informací, které jsou přínosné pro podporu komunitních a sociálních aktivit na území Horažďovicka, popř. společně přímo podporujeme cílové skupiny projektu MAS Pošumaví na Horažďovicku.

Charita Horažďovice je nestátní nezisková církevní organizace zřizovaná Biskupstvím českobudějovickým, kde je práce založena na principu křesťanské etiky. Tvoří jednu ze složek Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu České republiky. Jejím dlouhodobým cílem je zajistit nebo zprostředkovat co nejucelenější služby klientům, které poskytují v rámci projektů Charitní pečovatelská služba (CHPS) , Domácí zdravotní péče (DP) a Občanská poradna při Charitě Horažďovice (OP). Podpůrnou funkci pak mají jejich další aktivity, např. půjčovna kompenzačních pomůcek nebo materiální a potravinová pomoc.

WEBOVÉ STRÁNKY CHARITA HORAŽĎOVICE

Obec Velké Hydčice 

Město Horažďovice, městské muzeum a městská knihovna 

SŠ Horažďovice, ZŠ Blatenská Horažďovice

Římskokatolická farnost Horažďovice

Spolky a organizace Horažďovice: pionýři, skauti, SDH, fotbalisté, DDM PROUD, DSO 

Svazek obcí Pošumaví

Město Rabí

Rabský okrašlovací spolek ROSa 

Obec Strašín

Obec Žihobce a Muzeum Lamberské stezky Žihobce

Obec Velhartice

Dětské centrum Beruška Klatovy

Moštárna Klatovy